នៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃបង់ប្អូនមានភាន់ច្រលំច្រើនទាក់ទងនិងអត្រាការប្រាក់ប្រសិទ្ធិភាព(Effective Interest Rate) និងអត្រាការប្រាក់ធម្មតា(Normal Interest Rate)។

សូមទស្សនាវីដីអូខាងក្រោមដើម្បីស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នា